Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bij Bewegen met Marieke gelden algemene voorwaarden. Met deze algemene voorwaarden gaat iedere deelnemer bij aanvang akkoord.

Van toepassing op alle lessen is het volgende

 • een proefles is gratis;
 • daarna kun je kiezen voor het volgen van lessen 1, 2 of 3 x per week en
  ga je een halfjaarabonnement aan;
 • een abonnement is niet overdraagbaar aan een andere persoon;
 • zonder jouw schriftelijke of mondelinge afmelding voordat je halfjaarabonnement afloopt, gaat automatisch het volgende half- jaarabonnement in;
 • voor eenmalige deelname aan een les, als deelname niet tot doel heeft om een halfjaarabonnement aan te gaan, wordt een losse lesvergoeding gevraagd;
 • ben je een keer verhinderd de lessen te volgen, dan dit graag mondeling doorgeven aan de docent; dit kan vlak voor of na een les. (Je hoeft daar dan niet over te mailen). Ben je echter meer dan drie weken afwezig, dan is een e-mail daarover zeer welkom;
 • gemiste lessen kunnen alleen ingehaald worden tot de einddatum van het dan geldende halfjaarlijkse abonnement, mits daar voldoende plek voor is in de lessen. Dit in/na overleg met de docent;
 • mocht je door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn om de lessen te kunnen volgen en je hebt besloten om je abonnement niet te verlengen, dan vervalt je deelnemersplek. Deze plek komt dan vrij voor de eerstvolgende persoon op de wachtlijst;
 • deelnemers die na een stopperiode terug willen naar hun vaste – oude bekende – groep, kunnen bovenaan de wachtlijst geplaatst worden. 

Perioden waarin lessen worden gegeven

Een half jaar loopt elk kalenderjaar vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie of vanaf de kerstvakantie tot aan de zomervakantie.
In de schoolvakanties, zijnde de herfstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie, worden geen lessen gegeven. Ook op nationale feestdagen vervallen de lessen.
Data waarop geen lessen gegeven worden staan op de website van Bewegen met Marieke.

Kosten en facturering

Op de website www.bewegenmetmarieke.nl staan de kosten van de lessen.

Deelnemers die meerdere lessen per week volgen, krijgen korting op hun halfjaarlijkse abonnement. Ook voor deelnemers in het bezit van een geldige stadjerspas geldt een korting. Het kortingspercentage of de hoogte van de korting staat vermeld op genoemde website van Bewegen met Marieke onder ‘Tarieven’.

Bewegen met Marieke behoudt zich het recht voor per 1 augustus en per 1 januari
eventueel de abonnementsgelden en van toepassing zijnde kortingspercentages aan te passen.

Je ontvangt aan het begin van het half jaar een factuur op je e-mailadres. Deze factuur dient binnen 10 dagen voldaan te worden onder vermelding van het factuurnummer en de naam van de deelnemer.
Bij niet-tijdige of onvolledige betaling, worden naast het factuurbedrag tevens rente en invorderingskosten in rekening gebracht.

Als je besluit tussentijds te stoppen met de lessen, dan vindt er geen terugbetaling van het abonnementsgeld plaats. Zeer incidentele uitzonderingen op voorgaande zijn uitsluitend na overleg met Bewegen met Marieke mogelijk.

Annulering of aanpassing van lessen

Er kunnen door ziekte, blessure of familieomstandigheden van de docent of doordat de trainingsruimte niet beschikbaar is, lessen uitvallen. Per half jaar kunnen maximaal 2 lessen per groep uitvallen. Is deze uitval hoger dan twee lessen per groep, zonder dat er passende maatregelen genomen zijn door Bewegen met Marieke, dan heb je recht op een evenredige restitutie van het abonnementsgeld.
Bewegen met Marieke behoudt zich het recht voor om groepsindelingen met betrekking tot plaats, tijd en invulling te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen is vrijwillig en geheel voor eigen last en risico.
Bewegen met Marieke of/en eventueel door haar ingeschakelde invalkrachten zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer in relatie tot de gevolgde lessen. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor vermissing, verduistering of diefstal van eigendommen van de deelnemer, dan wel voor (in)directe schade aan eigendommen voorafgaand, tijdens of na de lessen.

Gedeponeerd bij rechtbank Noord-Nederland
Afdeling privaatrecht
Locatie Groningen
28 mei 2019 Zaaknummer 19/6