Privacybeleid bewegen met Marieke

PRIVACYBELEID

In ons Privacybeleid geven we helder en transparant informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Bewegen met Marieke doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bewegen met Marieke houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • als Bewegen met Marieke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Bewegen met Marieke verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen deelnemersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Bewegen met Marieke de volgende persoonsgegevens van je:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • geslacht;
 • geboortejaar;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IBAN;
 • gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens en verklaringen);
 • informatie met betrekking tot je deelname.

Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij je gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan; in ieder geval gedurende de looptijd van je deelname.

VERWERKING VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Bewegen met Marieke verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je, als je deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over gewicht

Bewegen met Marieke gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen als deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere personen binnen Bewegen met Marieke verstrekt als zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen drie maanden na de beëindiging van je deelname, door ons definitief verwijderd.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • collega-trainers waarmee wij samenwerken voor jouw lessen;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Bewegen met Marieke bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Bewegen met Marieke neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bewegen met Marieke maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, of wens je meer informatie over de beveiliging van door Bewegen met Marieke verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bewegen met Marieke.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.
Bewegen met Marieke gebruikt nog geen cookies. Mochten wij daartoe wel overgaan, dan gaan wij alleen technische en functionele cookies gebruiken. Evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Als wij cookies gaan gebruiken, dan geldt het volgende: de cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.

RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN OF VRAGEN

Mocht je een klacht of vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als je naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

WIJZIGINGEN

Bewegen met Marieke behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Bewegen met Marieke heeft mevrouw Marion Winkels aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Zij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

CONTACTGEGEVENS

Bewegen met Marieke
Bentismaheerd 183
9736 EK. Groningen
www.Bewegenmetmarieke.nl

Groningen, juni 2019